Ebbinge & Verschoor - Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie

Werkwijze bij neuropsychologisch expertise-onderzoek

Op verzoek van de opdrachtgever wordt u uitgenodigd voor een neuropsychologisch onderzoek. De opdrachtgever heeft met toestemming ons uw dossier en de vraagstelling voor het onderzoek doen toekomen.

Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) richt zich op het zo objectief mogelijk in kaart brengen van het cognitieve functioneren. De cognitieve functies zijn alle functies die met het denken te maken hebben, bijvoorbeeld het geheugen, de aandacht en concentratie, de taal, de waarneming, het tempo van denken, het probleemoplossend vermogen en de flexibiliteit van denken. Daarnaast richt het onderzoek zich op de sociale en emotionele /persoonlijkheids- ontwikkeling. Het neuropsychologisch onderzoek wordt afgenomen door, of onder begeleiding van een (klinisch) neuropsycholoog. Dit is een universitair opgeleide psycholoog die zich gespecialiseerd heeft in de neuropsychologie.

Het NPO vangt aan met een gesprek met de betrokkene(n) en/of een van de ouders waarin de klachten geïnventariseerd worden. Ook komen zaken aan de orde die van belang zijn bij de beoordeling van de testuitslagen. Het gaat dan om informatie over opleidingsniveau, beroep, sociale- en gezinssituatie, medische voorgeschiedenis, middelengebruik, gezichtsvermogen en gehoor. Tenslotte zijn er vragen over de dagindeling, werkzaamheden en hobby's, zodat nagegaan kan worden in welke mate klachten problemen geven in het dagelijks leven. Deels wordt deze informatie ook middels vragenlijsten geïnventariseerd.

Na het gesprek volgt het testonderzoek. Hiermee wordt geprobeerd de cognitieve functies objectief in kaart te brengen. De tests worden gekozen op basis van de klachten. Bij het testonderzoek wordt rekening gehouden met de leeftijd en het functioneringsniveau. Alle tests worden vooraf duidelijk uitgelegd, beginnen vaak eenvoudig en worden geleidelijk aan moeilijker. Het onderzoek bevat tests die onder andere een beroep doen op het geheugen, de taal, ruimtelijke vaardigheden, de aandacht en concentratie, de executieve functies (bijvoorbeeld planningsvaardigheid) en het sociaal emotionele functioneren.

De duur van het onderzoek kan variëren, afhankelijk van onder andere de aard van de klachten en het tempo van werken. Meestal zal het NPO op een dag worden afgenomen en 5 à 6 uur duren. De afspraak wordt in overleg met u gemaakt. I.v.m het inzage-, correctie- en blokkeringsrecht wordt de schriftelijke rapportage na uitwerking van het NPO in conceptvorm aan u als betrokkene(n) voorgelegd. Na uw akkoord zal de rapportage worden opgestuurd aan de opdrachtgever. Het NPO is een deelonderzoek van de totale neurologische expertise, de uiteindelijke interpretatie van de bevindingen en beantwoording van de vraagstelling bij het expertise onderzoek wordt gedaan door de opdrachtgever.